Novice

Avtorica prispevka: Nataša Gregur, univ. dipl. psih

Novo šolsko leto se hitro približuje in s tem za marsikaterega otroka in starša vstop v vrtec. Vsaka sprememba v življenju prinese strah, dvom, stisko, pa tudi pričakovanje, radovednost, nov zagon … V tem prispevku bom na kratko predstavila razloge, zakaj se odločiti za ta korak in vključiti svojega malčka v vrtec in kdaj je za to najprimernejši čas.

PREDNOSTI PREDŠOLSKE VZGOJE

Potrebno se je zavedati, da je vrtec le podaljšana roka družine. V nobenem primeru ne more nadomestiti staršev in njihove vzgojne vloge, lahko pa jo dopolnjuje. Čustvene potrebe otroka lahko v polni meri zadovoljuje le sožitje v družini. Če te potrebe niso zadovoljene, lahko pri otroku nastopijo razvojne težave, ki jih še tako dobro organizirana vzgoja ne more odpraviti.

Glavni namen in naloga vrtca je strokovno in smotrno organizirati otrokov čas in življenje v vrtcu tako, da v različnih življenjskih okoliščinah in načrtovanih dejavnostih lahko otrok s svojo aktivno vlogo razvija svoje sposobnosti. Na ta način vrtec ustvarja ugodne pogoje za razvijanje otrokovih potencialov, pospešuje njegov vsestranski razvoj, ga pripravlja na reševanje vedno zahtevnejših nalog in na življenje v skupnosti.

V različni tuji in naši strokovni literaturi lahko zasledimo veliko raziskav, ki so se ukvarjale z vprašanjem, kako vrtec vpliva na razvoj otroka. Ugotovitve so si nekoliko različne, vendar večini je skupno to, da ima predšolska vzgoja pozitiven vpliv na razvoj otroka, najpomembnejši pa pri tistih otrocih, ki izhajajo iz manj spodbudnega socialnega okolja. Kakovostna predšolska vzgoja in varstvo postavljata trdne temelje za uspešno vseživljenjsko učenje, kar koristi otrokom, predvsem tistim iz prikrajšanih družin.1

V mednarodnih raziskavah znanja (PISA 2012 (OECD) in PIRLS 2011 (IEA))2 so ugotovili, da otroci in mladostniki, ki so bili vključeni v vzgojo in varstvo v predšolskem obdobju, dosegajo boljše rezultate pri branju in matematiki.

Otroci, dalj časa vključeni v vrtec, se lažje vključujejo v šolsko delo, kot tisti, ki se ob vstopu v šolo prvič srečajo s kolektivnim življenjem in delovnimi nalogami. Socialna zrelost, socialne kompetence in zrelost za vstop v šolo so pri teh otrocih izrazitejše.3

Otroci, ki so dalj časa vključeni v vrtec, so boljši pri matematiki in bralnih spretnostih, izrazitejše so tudi kognitivne sposobnosti.4

KDAJ VKLJUČITI OTROKA V VRTEC?

Je prvo vprašanje, ki se pojavlja staršem, ko začnejo razmišljati o tem, komu zaupati varstvo in vzgojo otroka? Žal enoznačnega odgovora ni. Na to lahko pogledamo z bio-medicinskega, psihološkega in socialnega vidika.

Različni strokovnjaki priporočajo, da je za mlajše otroke primernejše individualno in ne kolektivno varstvo. Z bio-medicinskega vidika je najprimernejši čas vključitve otroka v vrtec takrat, ko se popolnoma vzpostavi imunski sistem otroka (to bi po nekaterih raziskavah bilo okrog tretjega leta starosti). Otroci so z vključitvijo v kolektivno varstvo bolj izpostavljeni različnim obolenjem. O tem, kdaj je otrok primeren za kolektivno varstvo, staršem svetuje zdravnik pediater.

S psihološkega vidika je najprimernejši čas vključitve otroka v vrtec čas tako imenovanega psihološkega rojstva otroka. Pomeni pa, da ima otrok o sebi in staršu (oz. o primarnem roditelju, ki je največkrat mama) razvito predstavo kot o ločenih subjektih, se zaveda, da če npr. mame ne vidi, ta ne neha obstajati (to je tako imenovana predstava o konstantnosti objekta). Takrat se je otrok od svojega roditelja sposoben ločiti za dalj časa.

Iz socialnega vidika pa je primeren čas vključitve otroka v varstvo takrat, ko mama zaključi dopust za varstvo in nego otroka. To je okrog 1. leta starosti. Veliko staršev nima možnosti za svojega otroka zagotoviti individualno varstvo, v velikih primerih tudi s finančnih razlogov ne. Tako svoje otroke že z dopolnjenimi 11. meseci starosti uvajajo v vrtec. Vrtec je še vedno trenutno finančno najugodnešja oblika vzgoje in varstva otroka (razen “babica servisa” seveda), ker je vsem staršem v našem sistemu omogočeno subvencioniranje plačila oskrbnine za vrtec  – pač glede na njihov socialno ekonomski status.

Naše izkušnje pa kažejo in to bi bilo tudi moje priporočilo, da je najprimernejši čas za vključitev otroka v vrtec takrat, ko so na to pripravljeni starši. Da ne bi bralec napačno razumel, bom svoje stališče dopolnila. Vstop otroka v vrtec je preizkušnja tudi za starše, saj se z vstopom otroka v vrtec lahko srečajo z drugačnimi vzgojnimi načeli kot jih imajo sami. Tudi v vzgojnih pristopih in prijemih, sprejemanju otrokove osebnosti, zmožnosti in sposobnosti so lahko med starši in vrtcem različni. Vse to lahko vpliva na zaupanje staršev do vrtca, na razhajanja v mnenjih, nestrinjanja, ki pa lahko hitro privedejo do konflikta. Ta razdvojenost in neskladje med vrtcem in starši negativno vpliva na počutje in življenje otroka v vrtcu, še posebej pa takrat, ko otrok začuti, da starši ne zaupajo vrtcu. Zato je najpomembneje, da se naučimo sprejemati, upoštevati, prilagajati in sooblikovati vrednote, stališča, načela, pristope,… vrtca in družine, kar pa bomo dosegli le s konstruktivnim dialogom in sodelovanjem!

 —————————————————————————————————–

1,2Poudarki iz poročila Eurydice- Razmere v programih predšolske vzgoje in varstva v Evropi (2014)- dostopno na: http://eacea.ec.europa.eu/education/Eurydice/documents/key_data_series/166SL_HI.pdf

3A. Košak (2014): Prvi dan v vrtcu, diplomsko delo; Pedagoška fakulteta, Univerza na Primorskem

4Prednosti predšolske vzgoje; dostopno na: http://sl.educationcollege.info/k12/preschool/1014087735.html

Leave a comment

DOSTOPNOST