Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI V KATALOGU:

Naslov: Vzgojno izobraževalni zavod Vrtec Ormož
Sedež : Dobravska ulica 13/a,
Pošta : 2270 Ormož
Telefon: 02 741 14 16
Fax: 02 741 14 24
Odgovorna oseba: Simona Meško, ravnateljica VIZ Vrtca Ormož

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.vrtec-ormoz.si

Datum prve objave kataloga: 27/12-2005
Datum zadnje spremembe: 22.08.2012
Druge oblike kataloga: Publikacija-Obvestila za starše
Pravna podlaga: Zakon o dostopu do informacij javnega značaja; Uredba o posredovanju
informacij javnega značaja.

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA
S KATERIMI RAZPOLAGA

a. Organigram in podatki o organizaciji organa

Delovno področje javnega zavoda organa:
Vzgoja, varstvo in izobraževanje predšolskih otrok v naslednjih enotah zavoda- Ormož,
Velika Nedelja
Organi javnega zavoda : Svet zavoda, ravnatelj, strokovni organi in Svet
staršev

Organizacija organa:
Vzgojno izobraževalna enota Ormož, Dobravska ulica 13/a
Vodja enote: Nataša Grabovac
Telefon: 02 741 06 03
2270 Ormož
Vzgojno izobraževalna enota Velika Nedelja, Velika Nedelja 7/a
Vodja enote: Natalija Kirič
Telefon: 02 7198 173
2274 Velika Nedelja

b. Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba: Simona Meško, ravnateljica VIZ Vrtca Ormož
Dobravska ulica 13/a, 2270 Ormož
Telefon: O2 741 14 19
E-pošta: simona.mesko@vrtec-ormoz.si

Za posamezna področja so pristojni naslednji uslužbenci:

Poslovno administrativne naloge: Tanja Klemenčič
Telefon: 02 741 14 16,
E-pošta: viz.vrtec-ormoz@guest.arnes.si; ali tanja.klemencic@vrtec-ormoz.si

Računovodske naloge: Irena Štucl
Telefon: 02 741 14 18
E-pošta: viz.vrtec-ormoz@guest.arnes.si ali irena.stucl@vrtec-ormoz.si

Organizacija prehrambeno-higienskega režima: Ivanka Jurgec, ing. živilstva
Telefon: 02 741 06 09
E-pošta: viz.vrtec-ormoz@guest.arnes.si ali ivanka.jurgec@vrtec-ormoz.si

Svetovalno delo: Žana Miličković
Telefon: 02 741 06 02
E-pošta: zana.milickovic@vrtec-ormoz.si

 

c. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti z
delovnega področja javnega zavoda

Državni predpisi: Zakon o vrtcih, Zakon o zavodih, Zakon o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o uravnoteženju javnih financ
Povezava: http://zakonodaja.gov.si/

Predpisi lokalnih skupnosti: Odlok o ustanovitvi Vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtca
Ormož, Odlok o proračunu občine…
Povezava: http://www.ormoz.si/podrocje.aspx?id=359

Povezava do predpisov EU: http://eur-lex.europa.eu/sl/index.htm

d. Seznam predlogov splošnih aktov javnega zavoda

Predlogi predpisov:
– Državni predpisi: http://zakonodaja.gov.si/
– Lokalni predpisi http://www.ormoz.si/podrocje.aspx?id=359

e. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Kurikulum za vrtce, Razvojni načrt zavoda, Letni delovni načrt zavoda, poročilo o realizaciji
Razvojnega in Letnega delovnega načrta

f. Seznam vrst upravnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi javni zavod:
Vodenje postopkov do izdaje odločbe o višini plačil staršev
Normativna podlaga: 20. člen Zakona o vrtcih
Odločanje o zahtevi za dostop do informacije javnega značaja
Normativna podlaga: 21. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja

g. Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Podatki o vpisanih in vključenih otrocih, podatki o otrocih, ki potrebujejo svetovanje oziroma
pomoč, podatki o izvajanju programov predšolske vzgoje

h. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov:

i. Javni razpisi/naročila:

Javno naročanje po Zakonu o javnih naročilih-Portal javnih naročil
Drugi javni razpisi/naročila; razpisi delovnih mest; drugi razpisi

j. Sklopi informacij:
se nahajajo na spletni strani vrtca http://www.vrtec-ormoz.si

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Dostop preko spleta:
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.vrtec-ormoz.si

Fizični dostop:
Katalog je v fizični obliki dostopen na sedežu VIZ Vrtca Ormož, Dobravska ulica 13/a, vsak
dan med 8. in 15. uro.

Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja:
Osebni dostop na sedežu zavoda; dostop po elektronski pošti; dostop na podlagi neformalne
zahteve kot je ustna zahteva; preko telefona ali formalna zahteva podana ustno na zapisnik;
pisna zahteva po pošti ali vložitev zahteve po elektronski pošti.
Namen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur.l. RS, št. 24/03, št. 51/06, v
nadaljevanju: ZDIJZ) je zagotoviti javnost in odprtost delovanja organov ter omogočiti
uresničevanje pravice posameznikov in pravnih oseb, da pridobijo informacije javnega
značaja. Kot informacija javnega značaja se v skladu s 4. členom ZDIJZ šteje vsaka
informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve,
dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga je izdelal organ sam, v
sodelovanju z drugim organom ali pridobil od drugih oseb. V kolikor ne gre za katero izmed v
6. členu ZDIJZ taksativno določenih izjem, so te informacije pravnim in fizičnim osebam
prosto dostopne. Vendar pa je zakonodajalec za primere, ko dokumenta ali njegov del le delno
vsebuje informacije iz 6. člena ZDIJZ, predvidel, da jih pooblaščena uradna oseba organa
izloči iz dokumenta, v kolikor je to mogoče in tako prosilca seznani z vsebino preostalega
dokumenta. Podrobnejšo vsebino delnega dostopa je vlada uredila z Uredbo o posredovanju
informacij javnega značaja (Ur.l. RS, št. 115/03; v nadaljevanju: uredba). Le-ta v 16. členu
določa, da se šteje, da je informacije mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo
njihovo zaupnost, če jih je mogoče fizično odstraniti, prečrtati, prekriti ali drugače napraviti
nedostopne, če gre za dokument v fizični obliki, oziroma zbrisati, kodirati, blokirati, omejiti
oziroma drugače napraviti nedostopne, če gre za dokument v elektronski obliki. V kolikor bi
bilo izločeno informacijo mogoče razbrati iz drugih informacij v dokumentu, pa se šteje, da
takšne informacije ni mogoče izločiti.

4. STROŠKI POSREDOVANJA INFORMACIJ:

Stroški posredovanja informacij so določeni z Uredbo o višini stroškov za posredovanje
informacij javnega značaja (Ur.l. RS, št. 40/04; št.76/2005)

5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Podatki o vpisanih in vključenih otrocih
Podatki o možnosti vpisa otroka v vrtec in višini oskrbnine
Podatki o prireditvah vrtca za otroke, ki so in ki niso vključeni v vrtec
Podatki o sodelovanju s starši in različnimi zunanjimi sodelavci
Podatki o likvidaciji računov

Ormož, september 2016

Ravnateljica VIZ Vrtca Ormož:
Simona Meško

DOSTOPNOST