Otroci s posebnimi potrebami

PROŠNJA PRAV POSEBNE MAME

Če imate možnost spoznati otroka s posebnimi potrebami, ne glejte njegovih omejitev. Ne glejte njegovega vozička, njegove cevke za hranjenje ali dihanje, brizg, s katerimi ga hranijo. Ne glejte njegovih trzljajev, napadov, njegovega zategnjenega telesa. Ne glejte ga kot revčka, nesrečneža, ki se ni uspel roditi normalen. Ne glejte ga kot ubogega otroka. Ne glejte ga kot napako narave.
Namesto tega poglejte njegove iskrive oči, droben iskren smehljaj, njegov nežen odziv na materin dotik ali glas. Poglejte njegovo neskončno slo po življenju, njegovo čudovito sposobnost, da s pogledom izrazi več kot večina ljudi z usti, polnimi besed.
Ne glejte njegovih posebnih potreb, ker boste spregledali njegovo posebno lepoto. Poskusite videti več …
Poskusite ga gledati tako, kot ga vidim jaz, njegova mama.
Glejte ga kot čudež življenja.

V VIZ Vrtec Ormož so vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami. Po Odločbah o usmeritvi oz. na podlagi Individualnega načrta pomoči družini (po Zakonu o celostni zgodnji obravnavi otrok s posebnimi potrebami) se vključujejo:

 • v program predšolske vzgoje s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ali
 • v prilagojeni program (razvojni oddelek).

Zanje skrbi strokovna skupina vrtca za zgodnjo obravnavo.

S 1. 1. 2019 se je začel izvajati Zakon o celostni zgodnji obravnavi, po katerem smo vrtci tudi izvajalci zgodnje obravnave. Zgodnja obravnava se izvaja za otroke s posebnimi potrebami, ki imajo razvojne zaostanke, primanjkljaje, ovire oz. motnje na telesnem, spoznavnem, zaznavnem, socialno-čustvenem, sporazumevalnem področju, za dolgotrajno bolne otroke ter za otroke z rizičnimi dejavniki, ki lahko privedejo do razvojnih zaostankov, motenj, ovir ali primanjkljajev.

V vrtcu je tako oblikovana strokovna skupina za izvajanje zgodnje obravnave, v katero so vključeni različni strokovnjaki, ustrezni otrokovim potrebam: specialni pedagogi, logopedi, psihologi, tiflopedagogi, surdopedagogi, socialni pedagogi in vzgojitelji otroka. Strokovno skupino za zgodnjo obravnavo vodi svetovalna delavka – psihologinja Žana Miličković, ki za naše otroke sodeluje tudi v multidisciplinarnem timu v Razvojni ambulanti s pridruženim centrom za zgodnjo obravnavo pri ZD Ormož.

Strokovna skupina v vrtcu izvaja naslednje storitve zgodnje obravnave:

 • zgodnje odkrivanje, diagnostika in spremljanje razvoja otroka,
 • svetovanje staršem in družini ter po potrebi usposabljanje družine otroka,
 • izvajanje dodatne strokovne pomoči (specialni pedagog, logoped ali drug strokovnjak) – skupinsko in/ali individualno,
 • prilagoditve izvajanja dejavnosti, prostora, pripomočkov (odvisno od potreb otroka),
 • zagotavljanje fizične pomoči oz. spremljevalca (odvisno od potreb otroka),
 • zagotavljanje manjšega števila otrok v oddelku (odvisno od potreb otroka in možnosti vrtca,
  svetovanje in po potrebi pomoč pri prehodu otroka v osnovno šolo),
 • sodelovanje z multidisciplinarnim timom v Centru za zgodnjo obravnavo.

Vse zgoraj omenjeno se določi na podlagi Individualnega načrta pomoči družini ali Zapisnika, ki ga pripravi multidisciplinarni tim v Centru za zgodnjo obravnavo. Na podlagi teh dokumentov otroka tudi vključimo v ustrezen program.

Dodatno strokovno pomoč v letošnjem šolskem letu izvajajo:

 • strokovne delavke OŠ Stanka Vraza Ormož:
  • delovna terapevtka Nina BRUMEN SMOLKOVIČ
  • fizioterapevtka Mateja HORVAT
  • logopedinja Milena MEŠTEROVIĆ MANIĆ
  • specialna pedagoginja Petra MLINARIČ
 • strokovna delavka Centra IRIS Ljubljana:
  • tiflopedagoginja Tara BARTOLJ

Glavne naloge izvajalcev dodatne strokovne pomoči so:

 • sistematična individualna pomoč s ciljem razvijati otrokove psihofizične sposobnosti,
 • ozavešča okolico in s tem ustvarja strpnejši odnos do otroka,
 • sodeluje pri zagotavljanju ustreznih pogojev v vrtcu (prostor, igrače, oprema …),
 • sodeluje z drugimi strokovnimi delavci, ki nudijo otroku strokovno pomoč,
 • povezuje se z vzg. in pom. vzg. in pomaga prepoznati otrokove značilnosti, svetuje jim pri postopkih dela in pripomočkih,
 • svetuje staršem o delu in igri z otrokom doma …

Od 1. 1. 2020 v VIZ Vrtcu Ormož izvajamo tudi prilagojeni program. Vanj je trenutno vključenih 6 otrok. Oddelek vodi specialna pedagoginja Eva LORENČIČ z vzgojiteljico Laro KOSI.

V prilagojeni program so lahko usmerjeni:

 • otroci s posebnimi potrebami, ki zaradi več motenj programa za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ne zmorejo;
 • otroci s posebnimi potrebami, ki v prilagojenem programu lažje razvijajo svoja močna področja in sposobnosti (Kurikulum za vrtce v prilagojenem programu za predšolske otroke, 2006).

Otroka s posebnimi potrebami v prilagojeni program usmeri multidisciplinarni tim. Postopek vključitve lahko steče tudi na pobudo staršev, vzgojiteljev ali drugih strokovnih delavcev, ki z otrokom delajo. Multidisciplinarni tim za posameznega otroka pripravi individualni načrt pomoči družini, v katerem opredeli vključitev v prilagojeni program. Otrok se lahko v program vključi kadarkoli med šolskim letom (do zapolnitve prostih mest).

Prilagojeni program je otrokom prilagojen glede na:

 • didaktične pristope,
 • cilje,
 • vsebine,
 • normativne in
 • kadrovske pogoje.

Ob omenjenih prilagoditvah so otrokom omogočene tudi prostorske prilagoditve, po potrebi se jim prilagajajo pripomočki. Multidisciplinarni tim lahko v individualnem načrtu pomoči družini otrokom zagotovi tudi tolmača za znakovni jezik, tiflopedagoga, logopeda ipd.

Maksimalno število otrok, vključenih v prilagojeni program, je 6.

Skupino prilagojenega programa vodi specialni pedagog ali vzgojitelj, ki je opravil ustrezno specialno pedagoško izpopolnjevanje. V skupini je tudi pomočnik vzgojitelja (vzgojitelj ali pomočnik vzgojitelja).

Načrtovanje in izvajanje vzgoje in izobraževanja v prilagojenem programu poteka po Kurikulumu za vrtce (1999) in Kurikulumu za vrtce v prilagojenem programu za predšolske otroke (2006).

V tem šolskem letu v naši skupini posebno pozornost namenjamo naslednjim področjem dela:

hranjenje Skrb zase
– Doseganje največje možne samostojnosti v vsakodnevnih aktivnostih in skrbi zase (umivanje rok, oblačenje, slačenje, uporaba stranišča).
– Sprejemanje hranjenja v vrtcu, sprejemanje različnih okusov hrane.
– Navajanje na spretnejšo rabo pribora za hranjenje, navajanje na varno prehranjevanje.
– Urejanje prostora in igrač (navajanje na pospravljanje za seboj), skrb za svoj prostor (pospravljanje oblačil in obutve v garderobi).
soc. odnosi Socialni odnosi in igra
– Sprejemanje bližine drugega.
– Navajanje na prijazne medsebojne stike.
– Spodbujanje interakcije z drugimi otroki preko igre.
– Razvijanje socialnih veščin in spretnosti.
– Odpravljanje ali zmanjševanje neželenih oblik vedenja.
– Učenje igre, razvijanje idej za igro in izmenjavo vlog.
percepcija in mišljenje Percepcija in mišljenje
– Omogočanje pridobivanja raznolikih multisenzornih izkušenj.
– Usmerjanje pozornosti, podaljševanje koncentracije in vztrajnosti.
– Razvijanje kognitivnih sposobnosti.
– Razvijanje predopismenjevanja, predmatematičnih veščin in spretnosti, ki so potrebne za vstop v šolo.
govor Govor
– Spodbujanje verbalne in neverbalne komunikacije.
– Bogatenje besednega zaklada preko govornih igric, izštevank, zgodb in pesmic.
– Pridobivanje in korigiranje glasov.
– Uporaba nadomestne/dopolnilne komunikacije.
groba motorika Groba motorika
– Razvijanje pravilnih gibalnih vzorcev.
– Zavzemanje različnih telesnih položajev.
– Pridobivanje raznolikih gibalnih izkušenj.
fina motorika Fina motorika
– Manipuliranje z različnimi predmeti in materiali.
– Razvijanje enostavnih ročnih spretnosti.
– Ustrezna raba predmetov in različnih orodij.
– Urjenje grafomotorike.

 

Za več informacij o prilagojenem programu in/ali vpisu vanj kontaktirajte svetovalno delavko Žano Miličković (kontakt spodaj).

 

Clinical Social Work Mobile Za več informacij o zgodnji obravnavi v vrtcu
KONTAKTIRAJTE SVETOVALNO DELAVKO:
Žana Miličković, univ. dipl. psih.
zana.milickovic@vrtec-ormoz.si
Tel.: 02/741-06-02
Delovni čas:
– ponedeljek in četrtek med 11.00 in 15.00
– torek in petek med 7.00 in 11.00
– sreda (delovni čas se izmenjuje na 14 dni)
DOSTOPNOST