Plačilo oskrbnine

Osnovna obveznost staršev je redno plačevanje stroškov oskrbnine na podlagi izstavljenega računa (položnice). Osnova za plačilo vrtca je cena programa, v katerega je otrok vključen. Cena programa vsebuje stroške vzgoje, varstva in prehrane otrok v vrtcu.

VELJAVNE CENE PROGRAMOV

Na 21. redni seji Občinskega sveta Ormož (dne 28. 6. 2021) je bil sprejet SKLEP o določitvi cen programov v oddelkih predšolske vzgoje VIZ Vrtca Ormož. Cene veljajo za čas od 1. 9. 2021 dalje. Sklep ustanovitelja si lahko pogledate na dnu te strani.

starostno obdobje oz. oddelek cena (na mesec na otroka) cena veljavna od…
oddelki od 1. do 3. leta starosti (1. st. obdobje) 572,23€ 1. 9. 2021
oddelki od 3. do 6. leta starosti (2. st. obdobje) 428,46€ 1. 9. 2021
oddelki od 3 do 4 leta (homogeni oddelek 3 – 4 leta starih otrok) 464,08€ 1. 9. 2021
kombinirani oddelek 464,08€ 1. 9. 2021
razvojni oddelek 1.120,64€ 1. 9. 2021

Strošek živil na otroka znaša 1,65€ dnevno, oziroma 34,65 € mesečno.

ZNIŽANO PLAČILO VRTCA

Znižano plačilo vrtca lahko uveljavljajo starši za otroke, ki so vključeni v javni vrtec, zasebni vrtec s koncesijo ter zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna. Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, podeli pa se do izpisa otroka iz vrtca ali do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice. Višina plačila vrtca se ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na osebo in se določi v odstotku od cene programa za vrtec in na podlagi uvrstitve v dohodkovni razred.

NOVO:

Od 1. 9. 2021 starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka, so plačila za mlajšega otroka oproščeni. Starši so oproščeni plačila za vrtec tudi za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem. 

POMEMBNO:

Vloge za znižano plačilo vrtca  se oddajajo na obrazcu “ENOTNA VLOGA ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV” in se obravnavajo po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS). Vlogo lahko najdete na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (ali na povezavi tukaj)

Vloge se oddajajo na krajevno pristojnem centru za socialno delo – osebno, po pošti ali elektronsko. Vlog ni več potrebno podaljševati ker to poteka avtomatizirano, starši pa morate v predpisanem roku pristojnemu CSD sporočiti vsako spremembo, ki bi vplivala na pravico do znižanega plačila (npr. sprememba bivališča, izguba zaposlitve, spremembe v številu družinskih članov, …).

Višina plačila se z odločbo določi kot odstotek, ki ga plačate starši od cene programa, v katerega je otrok vključen. Starši z najnižjimi dohodki ste plačila oproščeni, starši z najvišjimi dohodki pa plačate 77 % cene programa.

Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca (in so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji), vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77 %).

Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa, v katerega je vključen otrok.

Rejenci so v celoti oproščeni plačila vrtca, ceno programa, v katerega je vključen otrok, krije občina, v kateri ima rejenec stalno prebivališče. Prvo vlogo za oprostitev plačila vrtca za rejenca odda rejnik.

Center za socialno delo lahko v izjemnih primerih, kjer bi plačilo programa vrtca ogrozilo socialno varnost oseb ali iz drugih pomembnih razlogov, določi nižje plačilo za vrtec. Pri tem morajo biti posebej opredeljeni razlogi za neugoden socialni in materialni položaj osebe, na katere oseba ne more vplivati, jih pa je ob strokovni pomoči centra za socialno delo pripravljena začeti odpravljati, v dogovorjenem roku in na dogovorjen način.

 

V kolikor starši želite plačevati oskrbnino za vrtec preko trajnika, to uredite na Upravi VIZ Vrtca Ormož, Dobravska ulica 13 a, 2270 Ormož.

DOSTOPNOST