Programi vrtca in oddelki

PROGRAMI

Strokovna podlaga za vzgojno-varstveno in izobraževalno delo je Kurikulum, ki ga vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic uresničujejo pri načrtovanju in evalvaciji svojega dela in življenja v vrtcu. Zelo pomemben je izvedbeni Kurikulum, ki se kaže v življenjskem utripu posameznega vrtca in prikriti Kurikulum, ki se kaže predvsem v ravnanjih vseh odraslih v otrokovem okolju. Za uspešnost našega dela je potrebno skrbno opazovanje in beleženje odzivov otrok na ponujene dejavnosti, skrbno načrtovanje življenja in dela v vrtcu ter redna in transparentna evalvacija opravljenega dela. Vse omenjeno je sestavni del letnega načrta vrtca kot celote, načrtov posamezne enote, načrtov oddelkov, dnevnih skic strokovnih delavk ter sprotne refleksije in evalvacije.

Program vzgoje, varstva in izobraževanja predšolskih otrok vsebuje globalne cilje, katerim sledimo z načrtovanim načinom življenja in dela v vrtcih. Vezani so na vse vidike razvoja otroka in sicer: gibalni, čustveni, socialni, moralni in spoznavni razvoj.

Načrtovanje dela v posameznih starostnih skupinah temelji na razvojnih zmožnostih otrok, na upoštevanju potreb otrok ter na podlagi njihovih interesov. Strokovne delavke skozi svoja opažanja otrok in načrtovanje dela ustrezno povezujejo vsebine in dejavnosti, ki pokrivajo zdravstveno-higiensko vzgojo, nego, prehranjevanje, počitek, spoznavanje narave, družbe, razvijanje jezikovnih sposobnosti, umetnost, matematiko in gibanje. Vsako področje od omenjenih ima pod področja, ki omogočajo, da vsak otrok spoznava svet in življenje okrog sebe v skladu s svojimi zmožnostmi in razvojnimi značilnostmi. Vrtec je s svojim strokovno usposobljenim osebjem v pomoč otrokom pri pridobivanju spoznanj in izkušenj za življenje in v pomoč staršem pri vzgoji njihovih otrok. Uspeh je odvisen od vzgojnega sodelovanja vseh treh in od skladnega vplivanja vzgojiteljev in staršev.

V VIZ Vrtcu Ormož trenutno glede na čas trajanja programa izvajamo le celodnevne programe (6-9 ur) za otroke od enega do šestih let starosti.  Ob zadostnem številu vpisanih otrok  (kar pomeni od 12 do 22 otrok za oddelek) lahko izvajamo tudi poldnevne programe (4-6 ur) in krajše programe (od 240 do 720 ur).

Vsako šolsko leto razpišemo tudi možnost vključitve otrok v krajši program, ki ga v soglasju z MIZŠ in na podlagi števila vpisanih otrok lahko tudi izvajamo. Krajši program  je 240-urni program predšolske vzgoje (izveden po Kurikulumu za vrtce). V krajši program se lahko vpišejo otroci, ki do 31. 12. posameznega leta dopolnijo najmanj 5 let in niso vključeni v noben program predšolske vzgoje – v istem ali drugem vrtcu. Prepis otroka iz rednega programa v krajši program ni možen. V primeru zadostnega števila vpisanih otrok (minimalno 8) smo o izidu razpisa s strani MIZŠ obveščeni v predpisanem roku. Od šolskega leta 2019 v krajši program nismo imeli nobenega vpisa.

Glede na program pa izvajamo t.i. redni program predšolske vzgoje, program predšolske vzgoje s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne oddelke) in prilagojen program ali t.i. razvojni oddelek.

ODDELKI

V tem šolskem letu izvajamo celodnevne programe v 14 oddelkih. Januarja 2020 smo začeli izvajati prilagojeni program, v katerega je trenutno vključenih 5 otrok.

Otroke glede na starost razdelimo v 1. starostno obdobje (so otroci, ki do konca koledarskega leta ob šolskem letu dopolnijo 3 leta) in v 2. starostno obdobje (so otroci, ki so starejši od 3 let). Glede na njihovo starost oz. starostno obdobje oblikujemo naslednje oddelke:

  • HOMOGENE – v teh so otroci, ki so v starostnem razponu enega leta (v tem šolskem letu imamo v enoti Ormož 2 oddelka 1 do 2 leti starih otrok, 2 oddelka 2 do 3 leta starih otrok, 2 oddelka 3 do 4 leta starih otrok in 1 oddelek 4 do 5 let starih otrok, v enoti Velika Nedelja pa 1 oddelek 3 do 4 let starih otrok, 1 oddelek 4 do 5 let starih otrok, 1 oddelek 5 do 6 let starih otrok),
  • HETEROGENE – v teh so otroci, ki so v razponu dveh let (v tem šolskem letu imamo v enoti Ormož 1 oddelek 4 in 5 let starih otrok in v enoti Velika Nedelja 2 oddelka 1 in 2 leti starih otrok).
  • KOMBINIRANE – v letošnjem letu ni takšnega oddelka.

Število otrok v posameznem oddelku in njihovo starostno strukturo določajo zakonsko predpisani normativi.

DOSTOPNOST