Sodelovanje s starši

Sodelovanje med vrtcem in starši je pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje, saj prav to sodelovanje veliko prispeva k ustreznemu dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje.

Pri odnosu med vrtcem in starši je zelo pomembna delitev odgovornosti in različnih pristojnosti. Vrtec lahko staršem nudi storitve, ne pa posega v njihovo sfero zasebnosti. Tako vrtec spoštuje kulturo, identiteto, jezik, svetovni nazor, vrednote, prepričanja, navade in običaje otrokovih staršev, starši pa morajo upoštevati meje svojega soodločanja, ki ne smejo posegati v strokovnost vrtca. Vrtec na svojih področjih dejavnosti lahko staršem:

  • Nudi podporo pri soočanju s težavami starševstva, ki jih današnji čas prinaša.
  • Pomaga širiti socialne mreže, v katerih lahko starši poiščejo podporo.
  • Informira starše o konkretni podpori v kriznih časih (kje in pri katerih institucijah lahko poiščejo pomoč in podporo).
  • Informira starše o čustvenem in socialnem razvoju otrok in njihovih potrebah ter razvojnih značilnostih.
  • Pripravlja teme predavanj, delavnic po predlogu staršev.
  • Pripravlja informativna gradiva v kotičkih za starše.

Starši imajo pravico sodelovati pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu in v oddelku ter po dogovoru z vzgojiteljem aktivno sodelovati pri vzgojnem delu, vendar ob upoštevanju strokovne avtonomnosti vrtca. Tako se lahko ob prihodu v vrtec ali v dopoldanskem oz. popoldanskem času krajši ali daljši čas zadržijo v igralnici in se vključijo v različne dejavnosti v dogovoru z vzgojiteljem – in v vedenju odraslih v vrtcu je pričakovati pripravljenost za to.

Staršem zagotavljamo tudi pravico do postopnega uvajanja otroka v vrtec in možnost dogovora o najbolj sprejemljivem načinu vključevanja svojega otroka v vrtec.

V našem vrtcu izvajamo naslednje oblike sodelovanja s starši:

RODITELJSKI SESTANKI

INFORMATIVNI

so namenjeni staršem novincev in običajno potekajo pred začetkom novega šolskega leta. Izvedemo predavanje in pogovor s starši o prilagajanju otroka na vrtec, uvajanju, zagotavljanju varnosti in zdravja, starše informiramo tudi s pomembnimi internimi akti in drugimi pomembnimi informacijami. Srečajo se z vzgojiteljico otroka, s katero opravijo prvi razgovor in se dogovorijo o uvajanju otroka v vrtec.

ODDELČNI

načrtujejo in vodijo jih vzgojiteljice, glede na problem oz. vsebino pa se smiselno vključuje tudi svetovalna delavka in drugi strokovni delavci. Na leto izvedemo 2 sestanka, na katerih se predstavi razvojne značilnosti otrok posamezne starosti, obravnava in evalvira letni načrt oddelka ter dogovarja o tekočih zadevah.

SKUPNI

običajno poteka po sklicu ravnateljice v začetku šolskega leta, kjer se predstavi organizacijska in kadrovska struktura v posameznem šolskem letu, starše opozori na interne kte zavoda in se jim poda druga pomembna obvestila. Običajno skupnemu roditeljskemu sestanku sledijo oddelčni.

SREČANJA S STARŠI IN IZOBRAŽEVANJA

SREČANJA IN DELAVNICE

Starši sodelujejo pri pripravi in organizaciji ter izvedbi različnih delavnic, namenjenih njim in njihovim otrokom, pod vodstvom strokovnih delavk vrtca. Dejavnosti so povezane s praznovanji, s športnimi aktivnostmi posamezne skupine in izvajanjem določenih nalog v projektih, ki potekajo na nivoju zavoda. Običajno v šolskem letu izvedemo 1 – 2 srečanji na ravni enote (tematsko vezano na začetek ali zaključek šolskega leta ali kak drug praznik) in 1 – 2 srečanji na ravni posameznega oddelka, ki pa ga vsebinsko in časovno načrtujeta vzgojiteljici v dogovoru s starši.

IZOBRAŽEVANJA ZA STARŠE

Na izobraževanja in srečanja za starše so vabljeni tudi strokovni delavci vrtca, z namenom da poglobimo medsebojno sodelovanje, razvijemo še boljše medsebojno zaupanje, spoštovanje in odgovorno ravnanje v vzgoji naših otrok. Glede na vsebino srečanj in želje staršev se povezujemo tudi z zunanjimi sodelavci- ZD Ormož, Ljudska univerza Ormož z enotami, RK Ormož – in naše starše povabimo tudi na predavanja, ki jih organizirajo, ali pa v goste povabimo tudi kakšnega pomembnega strokovnjaka (gostili smo že npr. dr. Ranka Rajovića, dr. Sebastjana Kristovića…). Izobraževanja za starše koordinirata in /ali izvajata svetovalna delavka- psihologinja in ravnateljica, v izvedbo in koordinacijo pa se smiselno vključujejo tudi ostali strokovni delavci.

DOSTOPNOST