Starši

Družina je primarna celica otrokovega razvoja. Vrtec sodi v sekundarno celico, vendar pa se moramo zavedati nujnosti tesnega sodelovanja in povezovanja družine in vrtca, saj glede na čas, ki ga otroci preživijo v družini in v vrtcu, prevzemamo oboji veliko odgovornost za optimalni razvoj predšolskih otrok. Če bomo združili moči, znanje in zaupanje, bomo prav gotovo pripomogli k odgovornemu odraščanju naših otrok. Poleg vzgoje in izobraževanja otrok vrtec izvaja tudi izobraževanja in srečanja za starše. Na izobraževanja in srečanja so vabljeni tudi strokovni delavci vrtca, z namenom da poglobimo medsebojno sodelovanje, razvijemo še boljše medsebojno zaupanje, spoštovanje in odgovorno ravnanje v vzgoji naših otrok.

Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic. V demokratični državi zastopajo otrokove pravice starši oziroma njihovi zakoniti zastopniki (v nadaljnjem besedilu: starši).

Otrokom, vključenim v javne vrtce, zagotavlja država možnost za optimalen razvoj ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo itn.; optimalen razvoj vključuje tudi možnost poglobljenega razvoja na določenem področju. Uresničevanje zahtev po enakih možnostih ni mogoče brez upoštevanja razlik in pravice do izbire in drugačnosti, ki jo mora omogočiti organizacija življenja in dela v vrtcu. Pri otrocih je to povezano z vzgojo za strpnost, solidarnost in odgovornost ter s postopnim razvijanjem kritičnega duha, osebnih odločitev in avtonomne presoje. Javni vrtci so svetovnonazorsko nevtralni.

 

PRAVICE OTROK

V VRTCU

Upoštevamo KONVENCIJO OTROKOVIH PRAVIC, izpostavljamo pa le tiste, ki izhajajo iz načel Kurikuluma:

 • enakovredni pogoji za optimalni razvoj vsakega otroka,
 • upoštevanje značilnosti starostnega obdobja in individualnih razlik v razvoju in učenju,
 • stalno ali občasno vključevanje otrok s pp v redne oddelke,
 • izbira med različnimi alternativnimi dejavnostmi in vsebinami,
 • spoštovanje zasebnosti in intimnosti.

OTROK JE AKTIVNI SOUSTVARJALEC VSEH ELEMENTOV VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA.

PRAVICE STARŠEV

PRAVICE STARŠEV

 • do vpogleda v programe za predšolske otroke (kurikuluma),
 • do obveščenosti o življenju in delu otroka v vrtcu,
 • do zaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov,
 • do sodelovanja pri načrtovanju ter organiziranju življenja in dela v vrtcu in v skupini, kar jim mora vrtec formalno omogočiti.

 

Pri tem morajo starši upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo posegati v strokovno avtonomnost vrtca in njihovih zaposlenih.

 

DOLŽNOSTI STARŠEV

DOLŽNOSTI STARŠEV

 • zagotoviti spremstvo otroku na poti v vrtec in iz vrtca;
 • redno branje vseh obvestil, namenjenih staršem;
 • upoštevanje mej soodločanja in ne poseganje v strokovno avtonomnost vrtca ali strokovnih delavcev;
 • sprejemanje strokovnih usmeritev vrtca;
 • spoštovanje sprejetih dogovorov starši-otrok-strokovni kader oddelka;
 • spoštovanje pravil hišnega reda in pravil o varnosti otrok (interni akti vrtca).

Osnovna obveznost staršev je tudi redno plačevanje stroškov oskrbnine.

DOSTOPNOST