Bonitete in ugodnosti

ODSOTNOST OTROKA

Za čas odsotnosti otroka iz vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Podrobnejša pravila o odsotnosti otroka iz vrtca (npr. razlogi, ki se štejejo za opravičeno odsotnost, odštevanje zneska za neporabljena živila, prvi dan upoštevanja otrokove odsotnosti) določi občina, ustanoviteljica vrtca.

Za naš vrtec velja odsotnost, ki jo starši sporočijo vrtcu oz. vzgojiteljici ali pomočnici vzgojiteljice (po telefonu, e-pošti ali preko eAsistenta):

  • 1. dan otrokove odsotnosti do 8. ure (dnevni strošek živil se odbije od drugega dne dalje),
  • 5 dni pred odsotnostjo otroka (dnevni strošek živil se odbije že prvi dan otrokove odsotnosti).

Po sklepu občine ustanoviteljice o oblikovanju cen za programe vrtca (2019) znaša dnevni strošek živil na otroka v višini 1,52€ (31,92€ mesečno).

V KOLIKOR STARŠ VRTCU NE SPOROČI OTROKOVE ODSOTNOSTI, SE MU DNEVNI STROŠEK ŽIVIL NE ODBIJE!

OPROSTITEV PLAČILA ZARADI BOLEZNI

V primeru nenadnih ali hudih bolezenskih stanj otroka, ki zahtevajo daljšo neprekinjeno odsotnost otroka (več kot 10 delovnih dni), lahko starši uveljavljajo  OPROSTITEV PLAČILA s pisno vlogo (spodaj)  in predložitvijo ustreznih zdravniških potrdil. V takem primeru je starš za čas odsotnosti otroka oproščen plačila vrtca. To velja le za otroka, ki ima bivališče v občini Ormož.

“Na podlagi 3. člena SKLEPA OBČINE ORMOŽ o obračunavanju plačila vrtca (št. 602-19/2009 10 8, z dne 30.3.2009), starši lahko uveljavljajo OPROSTITEV PLAČILA zaradi bolezni otroka na podlagi oddane vloge s priloženim zdravniškim potrdilom, VEDNO SAMO DO KONCA TEKOČEGA MESECA oz. največ 7 dni po zaključku zdravljenja. Za več kot 2 meseca nazaj zdravniških potrdil ne moremo upoštevati.”

 

ODJAVA ZA ČAS DOPUSTOV IN POČITNIC

V skladu s Sklep o obračunavanju plačila vrtca v času otrokove odsotnosti (sprejet na 23. seji občinskega sveta Občine Ormož, dne 30.3.2009), se staršem v času poletnih počitnic (julij in avgust) za enomesečno odsotnost otroka prizna popust v višini 50% njim določenega plačila po odločbi za program, v katerega je vključen otrok.

To pravico lahko v breme proračuna Občine Ormož uveljavljajo samo starši, katerih otroci so vključeni v VIZ Vrtec Ormož in jim po odločbi centra za socialno delo Občina Ormož krije del cene programa (oz. imajo prijavljeno bivališče v občini Ormož). Staršem, ki imajo bivališče v drugih občinah, se odsotnost otroka odšteje v skladu z odločitvijo posamezne občine. Staršem iz občin, ki ne subvencionirajo poletne odsotnosti, bo odsotnost otrok obračunana enako kot ostale mesece (oz. bo za dneve odsotnosti odštet sorazmerni del vrednosti živil).

Omenjeni Sklep govori tudi o tem, da v primeru, ko starši otroka izpišejo iz vrtca za dva meseca ter ga nato ponovno vpišejo v vrtec, se jim zaračunajo stroški, ki nastanejo z izpisom in znašajo za prvi mesec 50% in za drugi mesec 100% plačila staršev, določenega v odločbi o višini plačila vrtca.

Starši vlogo oddate v vrtcu vsaj 10 dni pred načrtovano odjavo.


Zaradi organizacije dela v mesecu juliju in avgustu 2020 Vas prosimo, da nam z izpolnjenim spodnjim obrazcem najavite odsotnosti otroka med poletnimi počitnicami. 

Prosimo vas, da spodaj izpolnjen obrazec prinesete strokovnim delavkam v oddelku Vašega otroka najkasneje do 22. junija 2020. Če otrok v mesecu juniju ne obiskuje vrtca, obrazec prinesete na upravo ali ga pošljete na naslov VIZ Vrtec Ormož, Dobravska ulica 13 a, 2270 Ormož. Obrazec je dostopen tudi na naši spletni strani.

Na podlagi izpolnjene prijave poletne odsotnosti Vam bo v poletnih mesecih obračunana oskrbnina v skladu z zgoraj omenjenim Sklepom, zato drugih obrazcev o odjavi čez poletne počitnice ni potrebno izpolnjevati.

DOSTOPNOST