Svet vrtca

ORGANIGRAM VIZ VRTCA ORMOŽ

 

Svet vrtca sestavlja 11 članov, in sicer:

 • 5 predstavnikov vrtca,
 • 3 predstavniki ustanovitelja – dva imenuje občinski svet, enega župan,
 • 3 predstavniki staršev.

Mandat članov Sveta vrtca traja 4 leta.

Naloge in pristojnosti Sveta zavoda:

 • Imenuje in razrešuje ravnatelja
 • Sprejema program razvoja vrtca
 • Sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi
 • Odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov
 • Obravnava poročilo o vzgojni problematiki
 • Odloča v zvezi s statusom otrok v vrtcu
 • Odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim delom v vrtcu
 • Sprejema pravila in druge akte v vrtcu
 • Določa finančni načrt in sprejema zaključne račune
 • Predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti
 • Daje ustanovitelju in ravnatelju vrtca predloge in mnenja o posameznih vprašanjih
 • Razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda
 • Sprejema program razreševanja presežnih delavcev
 • Odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja
 • Obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski zbor, reprezentativni sindikat zaposlenih in svet staršev
 • Opravlja druge naloge določene z zakonom in drugimi predpisi.

 

DOSTOPNOST