Vrtec skozi čas

1968/ 1969

Prvi zapiski o delovanju predšolske vzgoje v kroniki vrtca Ormož. Vrtec je bil organizacijsko združen z OŠ Ormož. Delo je potekalo dopoldan in v eni skupini popoldan. Vključenih je bilo 50 otrok. Pedagoško vodenje je izvajala ga. Zdenka Megla.

1971/1972

V decembru 1971 je bila otvoritev novega vrtca v Žigrovi ulici v Ormožu. Otrok je bilo za 6 skupin, 4 skupine dopoldan in 2 skupini popoldan. Skupno je bilo vključenih 86 otrok. Zanimivo je bilo združevanje otrok v popoldanskem času v 2 skupini, ki sta šteli vsaka po 35 otrok.

1973/1974

Se prvič organizira vzgoja in varstvo za skupino malčkov (jaslični oddelek).

1974/1975

Se poleg vrtca organizira “Cicibanova šola” za otroke, ki niso obiskovali vrtca pred vstopom v šolo. Cicibanova šola je potekala dvakrat tedensko, na OŠ Runeč in Hum. Otroci starejše skupine so prejeli zahvalno pismo od tovariša Tita za čestitko, ki so mu jo poslali za rojstni dan.

1975/1976

V tem šolskem letu zaživi nova učna oblika dela v vrtcu “skupinske zaposlitve”.

1977/1978

Naraste število oddelkov na 8, v vrtcu primanjkuje prostorov zato se je vrtec z dvema oddelkoma preselil nazaj v Poštno ulico.

1979/1980

Izide nov vzgojni program, ki vsebuje naloge in smotre za otroke do 3 let, od 3 let do Priprave na osnovno šolo in za otroke v Pripravi na osnovno šolo. Vzgojni program vsebuje tudi napotke za posamezno načrtovalno obdobje.

1980/1981

Vrtec se osamosvoji. Vodenje vrtca Ormož s priključenima enotama Hum in Ivanjkovci prevzame vzgojiteljica Ljuba Fišer. V Ormožu je bilo delo organizirano v 9 oddelkih, en oddelek je bil na Humu in dva v Ivanjkovcih. RTV Ljubljana je posnela oddajo “Vrtec na obisku-Trgatev” z vzgojiteljico Marijo Kranjc.

1982/1983

Se prične gradnja prizidka vrtca v Žigrovi ulici, otvoritev prizidka je bila 25. junija 1984 ob praznovanju 150 – letnice v vrtcev v Sloveniji. S prizidkom in pridobljenimi prostori še vedno ni bilo zadoščeno potrebi po prostoru. Z dvema oddelkoma je vrtec gostoval v OŠ “Stanko Vraz”. Prvič je bil izveden celoletni program Priprave na osnovno šolo. Na Runču se odpre enota vrtca z enim oddelkom. Vrtec Ormož priključijo k organizacijski enoti Zavoda za šolstvo Maribor.

1986/1987

Izvede se referendum za združitev vrtcev v občini Ormož in 01.07.1987 se združijo v Vzgojnovarstveno organizacijo; vrtec Podgorci, Velika Nedelja, Ormož, Ivanjkovci, Miklavž, Kog, Hum in Runeč. Vodenje Vzgojnovarstvene organizacije Ormož prevzame Franc Šulek. Odpre se novo delovno mesto pedagoškega vodja – Ljuba Fišer in vodja higiensko-prehrambenega režima- Brigita Bauman.

1987/1988

Ukinjena je enota vrtca na Humu zaradi premajhega števila otrok. Vrtec oziroma VVO dobi soglasje za zaposlitev računovodja in s tem tudi odcepitev od računovodskega servisa, ki je deloval v OŠ Ormož. Vzgojiteljice in varuhinje so se povezovale v strokovne aktive in izvedle ter evalvirale 24 vzorčnih nastopov. Poudarek je bil na naravoslovju.

1988/1989

V vzgojno varstveno organizacijo se vključi še vrtec Središče ob Dravi. Pomembno je bilo združevanje vzgojiteljic in varuhinj v strokovne aktive in s tem tudi enotnejše pedagoško delo v vseh združenih vrtcih. Otroke je obiskal Janez Bitenc in jih razveseljeval s svojimi pesmimi.

1989/1990

V začetku 90 leta smo v Ormožu odprli prvi pravi jaslični oddelek preurejen prav za otroke stare eno leto. Sprejeli smo 12 otrok. Bila je otvoritev novega vrtca in šole v Ivanjkovcih.

Junij 1991

Je zaznamovan z vojno ob osamosvojitvi Slovenije.

1991/1992

Ukinjen je bil vrtec na Runču.

1992/1993

Vodenje VVO prevzame vzgojiteljica Marjeta Meško. V tem letu je bilo v 25 oddelkov vključenih 463 otrok. 30.09.1992 je bil sprejet Odlok o ustanovitvi VVZ Ormož. Spremeni se kadrovska zasedba saj je bilo ukinjeno delovno mesto pedagoške vodje in vodje prehrambeno-hig. minimuma. Zaključek šolskega leta je otrokom popestrila Hajdi.

1993/1994

Otroke je ob Novem letu zabavala Klovnesa in sicer v vseh vrtcih občine Ormož. Zaključek šolskega leta pa sta obogatila Romana Kranjčan in Andrej Šifrer.

1994/1995

V vrtce smo uvedli interesne dejavnosti. Sodelovali smo v mednarodnem Eptinem projektu “ Posadimo drevesce “.

1995/1996

Izvedli smo Cicibanov živ-žav skupaj z uredništvom Cicibana ob 50. obletnici Cicibana. Gosta sta bila Roman in Maja Končar. Organizirali smo razstavo ob 40 – obletnici delovanja Zavoda za šolstvo RS na temo “Majhen sem in svet doživljam po svoje”. V mesecu maju se prvič srečajo otroci in starši iz vrtca Ormož, Miklavž in Ivanjkovci na Jeruzalemu ob mednarodnem dnevu družine. Praznovali smo 5. obletnico samostojnosti Slovenije in se predstavili z različnimi športnimi aktivnostmi. K svečanosti dogodka so prispevali vojaki –bobnjarji iz Slovenske Bistrice.
V Ivanjkovcih smo v zadnjih dneh avgusta odprli nov vrtec.

1996/1997

Prvič izvedemo plavalni tečaj v Ptujskih toplicah in Banovcih za otroke stare 6 let. Ustanovimo Študijsko skupino za vzgojiteljice, ki jo vodi Ljuba Fišer.

1998/1999

Vključili smo se v projekt “ Zdrav vrtec” . Za vse vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic smo organizirali tečaj Prve pomoči prirejen za pomoč predšolskim otrokom. Lutkovna skupina vrtca se je udeležila regijskega srečanja lutkovnih skupin v Slovenj Gradcu.

1999/2000

Vpisali smo 539 otrok in jih razdelili v 31 oddelkov. Izbrani smo bili med prvih 25 vrtcev, ki so postopno uvajali Kurikulum v vrtce. Izvajali smo projekt “Predšolsko bralno značko” in Eptin projekt “Knjigobube”. Uvedli smo svetovalno delo za otroke s posebnimi in drugačnimi potrebami.
V oddelkih smo imeli dve strokovni delavki in s tem zagotavljali predpisano sočasnost zaposlenih v oddelku. Prvič je bil organiziran otroški lutkovni abonma ob sobotah. Vseboval je pet predstav.

2000/2001

Odprli smo razvojni oddelek, v katerega so vključeni otroci s posebnimi potrebami. V oddelek je bilo vključenih 5 otrok. Imenovali smo strokovni tim za posvetovanje in načrtovanje dela v razvojnem oddelku. Izvedli smo zimovanje na Pohorju za predšolske otroke v dveh izmenah. Udeležilo se ga je 87 otrok. Vključili smo se v mednarodni projekt “Fit club – svet gibanja, svet veselja”. Vse leto je enkrat tedensko obiskovala otroke medicinska sestra Anica Geč in sestra za preventivo zob Pavla Šterman.

2001/2002

V veljavo stopi Kurikulum za vse vrtce v Sloveniji. Praznovanje 30-obletnice delovanja vrtca v Žigrovi ulici v Ormožu, ki se je odvijalo v mesecu decembru 2001.Ob 30. obletnici delovanja vrtca Ormož smo izdali glasilo »Smeh nas vseh«. Izvedli smo tudi okroglo mizo z naslovom »Vzgoja samostojnega in odgovornega otroka«. V mesecu juniju 2002, smo izvedli zaključno prireditev v okviru sodelovanja v mednarodnem projektu Fit Slovenija: » Svet gibanja, svet veselja«.

2002/2003

Število oddelkov se je povečalo za en oddelek, imeli smo 32 oddelkov, največ v času obstoja VVZ Ormož. Dobili smo soglasje za zaposlitev organizatorja higiensko prehrambenega režima. Pričeli smo z izvajanjem HACCP programa. ZRSŠ nas je imenoval za Mentorski vrtec vrtcem pri osnovnih šolah. Ob koncu šolskega leta sta se poslovili dve generaciji otrok in sicer otroci stari šest in sedem let, zaradi uveljavitve devetletke.

2003/2004

Slovenija je vstopila v Evropsko unijo. Za starše smo izvedli predavanje z naslovom: »Družina in vrtec v skupni nalogi za odgovorno vzgojo otrok« v izvedbi Dc. dr. Zdenke Zalokar Divjak. Otroci so sodelovali na pustnem karnevalu. Od 19.04.2004 do 23.04.2004 so vrtci VVZ Ormož imeli »Odprta vrata« za vse ki jih je zanimalo življenje in delo v vrtcih.

2004/2005

Šolsko leto smo pričeli z dvema oddelkoma manj kot minulo leto, s 30. oddelki. S sofinanciranjem občine Ormož in MZŠŠ smo zgradili povezave in dostop do interneta v vseh vrtcih VVZ Ormož. V mesecu maju je bil sprejet Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec in določila o plačevanju oskrbnine.

2005/2006

Število oddelkov se je ponovno zmanjšalo za dva oddelka, imeli smo 28 oddelkov. Uvedli smo poslovni čas vrtca Ormož od 5,30 do 17,30 ure, v nekaterih enotah pa od 5,30 do 16 ure. V okviru projekta »Zven drugačnosti« so otroci sodelovali v glasbeni delavnici z uporabo instrumentov iz Južne Amerike in Avstralije. Izvajati smo pričeli ukrepe za zaščito pred ptičjo gripo. Mednarodni dan družine smo prvič obeležili po posameznih krajevnih skupnosti, prej smo ga prejšnja leta praznovali na Jeruzalemu. Pričeli smo tudi z aktivnostmi povezovanja in sodelovanja z vrtcem Bajka iz Varaždina. S 1. julijem je stopil v veljavo Odlok o izločitvi vrtca Središče ob Dravi iz VVZ Ormož in priključitvi k osnovni šoli Središče ob Dravi.

2006/2007

Naše poslanstvo smo izvajali v 28 oddelkih in v šestih enotah VVZ Ormož. V mesecu septembru smo realizirali svetovni dan »Brez avtomobila«, 15. oktobra pa svetovni »Dan hoje«. V mesecu oktobru je bila realizirana likovna kolonija v grajskem parku v Ormožu ob sodelovanju otrok iz vrtca Ormož in Varaždin. V mesecu novembru je bila otvoritev razstave v avli občine Ormož, kjer so razstavljali likovna dela, ki so nastala v likovni koloniji, otroci obeh vrtcev. Izvoljen je bil novi župan občine Ormož, Alojz Sok. Pregledali smo idejni projekt za novi vrtec v Ormožu in poslali pisne pripombe nanj. Sodelovali smo pri pripravi dokumentacije za prijavo na razpisana sredstva MZŠŠ za investicije. V vrtcu Ormož smo izvajali inovacijski projekt« Z igro spoznavam angleščino«. Od januarja 2007 do junija 2007 je v projektu sodeloval tudi asistent za angleščino, Kalin Vezdharov iz Bolgarije, ki je k nam prišel s pomočjo Centra za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja ( CMEPIUS). Otroci iz vrtca Ormož in Varaždin so sodelovali na pustnem karnevalu v Ormožu, otroci iz vrtca Kog pa na pustnem karnevalu v Središču Ob Dravi. Vključili smo se v projekt Eko vrtec in v vseh vrtcih pričeli z izvajanjem načrtovanih nalog. V mesecu maju so otroci vrtca Ormož sodelovali na »Mini otroški olimpijadi« v Varaždinu ter na praznovanju »Dneva evrope«. V Šolskem letu 2006/07 smo sodelovali v državnem projektu »Leto kulture«.

2007/2008

To šolsko leto je v drugi polovici postalo prestopno leto in prav zato tudi posebno tako na predšolskem področju, kot na nivoju celotnega sistema naše družbe in narave. Naše vrtce je obiskovalo povprečno 357 otrok, ki so bili razporejeni v 26 oddelkov. Pomemben dogodek se je v minulem šolskem letu zgodil 22. aprila, ko smo svečano podpisali “EKO LISTINO”. Obiskala nas je tudi generalna direktorica direktorata za vrtce in osnovne šole, Mojca Škrinjar. V mesecu maju smo na prieditvi “Športšpas, srečanje treh generacij” v Ljubljani prejeli še” Eko zastavo”. Ekipa otrok iz vrtca Ormož in Ivanjkovci se je udeležila ” 7. olimpijskega festivala dječjih vrtiča”in usvojila tri zlate, štiri srebrne in dve bronasti medalji v atletskih disciplinah za predšolske otroke. Glavni vodja ekipe je bila Slavica Kolarič. 29. maja je naša atletska ekipa predšolskih otrok sodelovala v krosu cicibanov v vrtcu Ptuj , kjer je sodelovalo osem vrtcev iz sosednjih občin. Naša ekipa otrok je usvojila dva pokala in sicer: deklice pokal za usvojeno tretje mesto ekipno; dečki pa pokal za usvojeno drugo mesto ekipno.

2008/09

Šolsko leto smo pričeli brez razvojnega oddelka vrtca, s 370 otroci razporejenimi v 25 oddelkov.  Z novim šolskim letom se je pričela izvajati določba zakona o vrtcih s katero MZŠŠ pokriva staršem oskrbnino za vsakega drugega ali tretjega otroka vključenega sočasno v vrtec. Poslujemo preko spletnega  portala MZŠŠ. V mesecu decembru smo izpeljali  programe obdaritev vseh predšolskih otrok v občini Ormož  vključno z otroki prvih razredov devetletke. V vrtcu Podgorci so posneli dejavnosti za otroško TV  oddajo MULČKI. Trgovina Špar nam je podarila velik CD radio, Obrtna zbornica čarodeja, občina Ormož pa je prispevala denar za obdaritev vseh otrok.

2009/10

V šestih enotah VIZ Vrtca Ormož smo novo šolsko leto pričeli s 418 vključenimi otroki v 25 oddelkov. Pomembni so premiki v pripravljanju dokumentacije za izgradnjo novega vrtca v Ormožu. Program in dejavnosti smo tekom leta realizirali v skladu z načrtovanim in z upoštevanjem zmožnosti in interesov otrok. Šolsko leto smo zaključili izredno svečano, saj smo 2.junija 2010  skupaj z ravnateljico VIZ Vrtca Ormož, Marjeto Meško, z županom Alojzem Sokom in predstavnikom izvajalcev del, Tadejem Ružičem končno postavili “TEMELJNI KAMEN” za novi vrtec, na Dobravski ulici 13/a v Ormožu.

2010/11

Šolsko leto smo pričeli s povečanim številom otrok in oddelkov predvsem v enoti vrtca Ormož, saj smo otroke razporedili v 12 oddelkov. Zaradi prostorske stiske smo imeli 10 oddelkov v vrtcu v Žigrovi ulici; en oddelek na OŠ Stanka Vraza in en oddelek v prostorih stare policije na Ptujski cesti v Ormožu. Povečanje je nastopilo tudi v vrtcu Velika Nedelja, kjer smo odprli dodatni oddelek v OŠ Velika Nedelja. Skupno je bilo 445 otrok vključenih v skupno 27 oddelkov na področju celotne občine Ormož. Z novim šolskim letom se je pričela tudi gradnja novega vrtca na Dobravski ulici 13/a. Starejše skupine otrok skrbno opazujejo in spremljajo dogajanje na gradbišču. Pomembni dogodki so bili: “medeni zajtrk z županom v mesecu novembu; prireditve v času veselega decembra v vseh vrtcih; odprtje razstave v občinski avli v okviru eko-vsebin; prvi tabor otrok pri vrtcu v Miklavžu; nastop dveh pevskih zborov iz vrtcev Velika Nedelja in Ormož na prireditvi Ciciban pleše in poje, športne in zaključne prireditve v vseh enotah Vrtca Ormož.

2011/12

Najpomembnejši dogodek je bila selitev vrtca Ormož v nove prostore na Dobravsko ulico 13/a, 2.decembra 2011. Selitev smo izvedli skupaj z otroki in starši ter z županom in svetniki občinskega sveta občine Ormož. Svečano prireditev smo realizirali ob koncu šolskega leta, 1. junija. V celoten zavod je vključenih 445 otrok razporejenih v 27 oddelkov. V mesecu juniju je občinski svet sprejel tudi odlok s katerim se enota vrtca Miklavž pri Ormožu z dislociranim oddelkom na Kogu, priključi OŠ Miklavž pri Ormožu. Enota vrtca Ivanjkovci pa se priključi OŠ Ivanjkovci. Vzgojno izobraževalni zavod Vrtec Ormož tako sestavlja še  organizacijska enota vrtca Velika Nedelja z dislociranim oddelkov v Podgorcih.

2012/13

V šolskem letu 2012/13 je Vrtec Ormož deloval na treh lokacijah, v Ormožu na Dobravski ulici 13/a, v Veliki Nedelji in v Podgorcih. Povprečno 304 otroke smo imeli vključene v  19 oddelkov. V šolo je odšlo 67 otrok: Ormož 45, Velika Nedelja 14 in Podgorci 8 otrok. Šolsko leto smo pričeli v »energetsko obnovljenem« vrtcu v Podgorcih, s povečanim in obnovljenim otroškim igriščem z novimi igrali. V tednu otroka smo izvedli »Igre brez meja« z učenci Osnovne Šole Sanka Vraza, Ormož. Na TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK v enoto vrtca Velika Nedelja, smo povabili tudi župana Občine Ormož, Alojza Soka. V mesecu decembru smo realizirali različne praznične delavnice tudi za otroke, ki vrtca ne obiskujejo, predstave za otroke in obdaritev otrok v vseh enotah. Sredstva za predstavo in obdaritev otrok je zagotovila Občin Ormož. Zima nas je tokrat bogato obdarila s snegom, zato so otroci uživali ob igrah na snegu vsak dan. Zaradi prehude zime pa ni bilo ob pustu ORMOŠKEGA KARNEVALA. V mesecu marcu smo izvedli plavalni tečaj v bazenu Gimnazije Ormož in ustvarjalno igro«AMBULANTA ZA MEDVEDKE« ob pomoči študentov zdravstvene fakultete. Otroci so pripravili tudi kulturni program za matere in starše, ter za bolnike Bolnice Ormož. Udeležili so se srečanja pevskih zborov na Kogu in festivala » Ciciban poje in pleše v Mariboru«. »MALI FOLKLORNIKI« so se udeležili srečanja folklornih skupin občine Ormož in državnega srečanja v Rogaški Slatini. Mali pohodniki so se odpravili na pohod na Ponikvo, kjer so si ogledali Velikonočnice, v mesecu juniju pa jih je nekaj odšlo še v tabor v Miklavž pri Ormožu. Sodelovali smo v projektu »ŠTAFETA SEMEN”, izvajali projekte: EKO, ZDRAVJE V VRTCU, SAMOEVALVACIJA, MENTORSKI VRTEC, MALI SONČEK in mnoge druge zanimive in odmevne dejavnosti za otroke, starše in stare starše. Skupina »Malih športnikov« je sodelovala na mednarodnem »FESTIVALU DJEČJIH IGARA» v Varaždinu ter na »MEDNARODNEM KROSU PREDŠOLSKIH OTROK NA PTUJU«. Šolsko leto smo zaključili s skupnimi prireditvami za starše z igrami brez meja in kulturnim programom. V minulem šolskem letu smo posodobili opremo v vseh igralnicah vrtca Velika Nedelja z dislociranim oddelkom v Podgorcih. Aktivno smo sodelovali tudi pri načrtovanju predlogov za nov vrtec v Veliki Nedelji.

2013/14

V šolskem letu 2013/14 smo 307 vpisanih otrok razporedili v 19 oddelkov. V šolo je odšlo skupno 78 otrok: Ormož 47, Velika Nedelja 15in Podgorci 16 otrok. Sistemiziranih in zaposlenih smo imeli 57 ljudi. Poslovni čas vrtcev je bil naslednji: od 5.30 do 16 ure v vrtcu Podgorci; od 5,30 do 17. ure   v vrtcu Velika Nedelja in od 5.30 do 17.30 ure v vrtcu Ormož. Izvedli smo vse dejavnosti kot minulo leto in nekaj tudi dodali: v mesecu decembru so imeli otroci »Čajanko«, okušanje čajev iz domačega zeliščnega vrta in medsebojno druženje. Več letnim projektom smo dodali še projekt »Od volne… semena… blaga…«. Slovenski kulturni praznik smo proslavili z ogledom muzejskih zbirk in obiskom koncerta glasbene šole Ormož. Pripravo na pust pa smo obogatili z ogledom filma »Kurent« in izdelovanjem pustnih oblačil. Udeležili smo se pustne povorke v Ormožu. Otroci so posneli več oddaj »MALE NOGICE«, z različno tematiko, za radio Prlek. Dan Evrope smo minulo leto še posebej pozorno obeležili, saj je naš Vrtec predstavil državo Grčijo z njenimi značilnostmi. Pri nas je šest mesecev gostoval otrok iz Grčije, zato smo izkoristili priložnost za spoznavanje te države. Dva naša pevska zbora, plesna skupina, mali športniki, mali pohodniki in mali folklorniki so se tudi minulo leto udeležili srečanj in prireditev na občinskem, državnem in mednarodnem področju. Smo pa prvič organizirali »MALO MEDOBČINSKO OLIMPIADO« za vse predšolske otroke, stare od 5 do 6 let v šestih atletskih disciplinah. Prvič smo tudi organizirali »VRTEC V NARAVI« v Čatežu pri Trebnjem. Šolsko leto smo zaključili s predstavitvami celoletnega dela otrok in odraslih po oddelkih in z glasbeno pravljico »KDO JE VIDKU SEŠIL SRAJČICO«, v izvedbi vseh otrok razporejenih v 10 skupin vrtca Ormož.

2014/15

VIZ Vrtec Ormož je deloval na treh lokacijah: Organizacijska enota Ormož na Dobravski ulici 13/a; organizacijska enota Velika Nedelja v Veliki Nedelji 7/a in dislocirani oddelek Podgorci v Podgorcih 81/a. V 19 oddelkov smo imeli vključenih 313 predšolskih otrok. V delovnem razmerju je bilo 65 delavk(cev). Sledili smo naši viziji razvijanja ekološke ozaveščenosti o vlogi in pomenu varovanja življenjskega okolja ter skrbeli za spodbujanje, razvijanje in negovanje vrednot kot so: prijateljstvo, spoštovanje, poštenost, ljubezen, strpnost in sprejemanje drugačnosti. Prednostno nalogo smo prav tako navezali na vrednote in spodbujanje razvoja zgodnje pismenosti predšolskih otrok v okviru spodbujanja kulturnega in socialnega kapitala. Vse načrtovane in realizirane dejavnosti in vsebine so bile v povezavi z vizijo in prednostno nalogo. Vse odmevne prireditve in nastopi iz prejšnjega leta, so se  odvili tudi v tem šolskem letu. K uspešni realizaciji nam je veliko pripomoglo tudi sodelovanje z ožjim in širšim okoljem vseh treh vrtcev. 12.novembra 2014, smo v Veliki Nedelji uradno položili temeljni kamen za izgradnjo novega vrtca. Takoj so pričeli z rušenjem in pozneje z izgradnjo novega, pet oddelčnega in energijsko-varčnega vrtca. Celotno investicijo novogradnje bo pokrila občina Ormož. Selitev je načrtovana v začetku naslednjega šolskega leta. Štiri skupine naših otrok iz vrtca Velika Nedelja so v času gradnje bivali v Osnovni šoli Velika Nedelja. Oddelek najmlajših otrok pa je gostoval v vrtcu Ormož.

2015/16

V VIZ Vrtcu Ormož smo novo šolsko leto pričeli z nekoliko nižjim številom vpisanih otrok in posledično tudi z nižjim številom oddelkov in zaposlenih. 295 otrok smo razporedili v 18 oddelkov. Vrtec Podgorci ima  to šolsko leto le tri oddelke otrok. 9. oktober je bil poseben, prazničen, zgodovinski dan, saj smo imeli uradno otvoritev novega vrtca V veliki Nedelji. V novem vrtcu smo domovali že od  14.septembra. Investicija  novega vrtca je znašala 1.162.377,22€ in jo je v celoti pokrila občina Ormož.

DOSTOPNOST